Hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over Windenergie

Filter

Klik op een van de onderstaande categorie├źn om te filteren.
Toon alle vragen Het project Windenergie Energietransitie Participatie

Windenergie

Windturbines gaan ongeveer 20 tot 25 jaar mee. Fundering, mast en bedrading van windturbines zijn voor ongeveer 85 tot 90 procent recyclebaar.  Het recyclen van de rotorbladen van de windturbines is nog lastig. In Europees verband wordt er op dit moment uitgebreid onderzoek gedaan hoe ook de bladen hergebruikt kunnen worden. Verder spreken de gemeenten met de exploitant van de windturbines af hoe de turbines na het verstrijken van de levensduur worden verwijderd. De kosten van het opruimen van de turbines inclusief de restmaterialen komen voor rekening van de exploitant.

In de vergunningen die straks worden afgegeven, staan precieze voorschriften over het geluid dat een turbine mag maken. Als er iets aan de turbine(s) kapot is, wordt dat gerepareerd. Ook een oudere turbine moet zich houden aan de geluidsnormen. Het is aan de exploitant om voor reparatie van een turbine te zorgen. Lukt dat niet, dan kan een turbine zelfs worden stilgelegd. De exploitant heeft er baat bij om de windturbine optimaal te laten functioneren om zoveel mogelijk energie op te wekken. Kortom: reparatie van de windturbine zal normaliter snel en adequaat plaatsvinden. 

In de gemeente Den Bosch komen de windturbines minimaal één kilometer van de bebouwde kom te staan. In de gemeente Oss is dat minimaal twee kilometer. Welke afstand geldt als je in het ‘tussengebied’ woont, bijvoorbeeld als je officieel in de gemeente Oss woont maar je huis ligt dichter bij de gemeente Den Bosch? 

Als je huis in de huidige bebouwde kom ligt in de buurt van de gemeentegrens zullen de turbines op het grondgebied van Oss op 2 km of meer van je huis komen te staan, en de turbines in Den Bosch op 1 km of meer van je huis. Als je niet in de huidige bebouwde kom woont maar in het buitengebied zal de (toekomstige) wettelijke regeling worden toegepast voor het bepalen van de verplichte afstand; deze regeling wordt volgend jaar verwacht en daar zullen we aan moeten voldoen.

LFG is geluid met een zeer lage frequentie, tussen de 20Hz en 100/125Hz. Het LFG van windturbines is vergelijkbaar met andere bronnen van geluid zoals verkeer. Windturbines zijn ook een bron van LFG. Van gezondheidsklachten is de link met LFG niet met wetenschappelijk onderzoek bewezen: er zijn geen aanwijzingen dat LFG van windturbines andere effecten hebben om omwonenden dan gewoon geluid.  Wij volgen het advies van RIVM en de daaruit volgende wetgeving. 

We kunnen in de gemeente Oss nog niet aangeven hoeveel windturbines daar gerealiseerd worden. Dat hangt onder meer af van het type windmolen dat wordt gekozen. Een windturbine van 200 meter heeft immers een andere opbrengst dan eentje van bijvoorbeeld 150 meter. Dat er windturbines komen, staat vast. Op welke locaties, hoeveel en hoe kunnen bijvoorbeeld slimme combinaties gemaakt kunnen worden vanuit de integrale gebiedsontwikkeling, dat is nog niet bekend. Daarover kan iedereen zijn of haar mening geven, zodat ook andere waarden en kansen in het gebied tot stand kunnen komen). Daarvoor zijn en worden de bijeenkomsten georganiseerd.   

 

Het geluid dat windturbines maken, komt vooral door het bewegen van de wieken. Hoeveel geluid je hoort als je bij een windturbine staat, hangt van een aantal zaken af. Nieuwere windturbines maken minder geluid dan oudere modellen. En als het harder waait, maken de wieken meer geluid. Het maakt daarnaast uit hoe dicht bij of ver af je staat. Ook het andere omgevingsgeluid heeft invloed op wat je hoort en ook de kenmerken van de omgeving. Een harde ondergrond in de omgeving van de turbine levert een hoger geluidniveau op dan een bijvoorbeeld een weiland. ’s Nachts als er minder omgevingsgeluid is, zul je een windturbine beter horen dan overdag. Voor geluid geldt dat je het niet zomaar bij elkaar kunt optellen. Bijvoorbeeld: van twee stofzuigers die elk 60 dB geluid produceren, is het totale geluidsniveau 63 dB, en niet de som 120 dB van de beide afzonderlijke niveaus. Voor de maximale geluidsbelasting en slagschaduw op gevoelige objecten, zoals woningen, worden landelijk nieuwe normen bepaald. Deze zijn naar verwachting eind 2023 gereed. Lees voor meer informatie over windturbines en geluid deze factsheet van RVO. https://www.s-hertogenbosch.nl/plannen/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-mer-duurzame-polder

 

Windmolens moeten aan strenge wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Wij houden rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen. Gebruikelijk is dat we de windmolens plaatsen op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn.Windmolens moeten aan de geldende wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Wij houden rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen. Gebruikelijk is dat we de windmolens plaatsen op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn.  Nederland heeft geen afstandsnorm (een minimale afstand tussen een windturbine en een woning) om hinder te voorkomen. Voor de maximale geluidsbelasting en slagschaduw op gevoelige objecten, zoals woningen, worden landelijk nieuwe normen bepaald. Deze zijn naar verwachting eind 2023 gereed. In de gemeente 's Hertogenbosch komen de windmolens minimaal één kilometer van de bebouwde kom te staan. In gemeente Oss minimaal twee kilometer. 

De windturbines die nu worden gerealiseerd in Nederland zijn circa 200 meter hoog (de ashoogte circa 130 meter en de wieklengte circa 70 meter). Hoe hoger een windturbine is, hoe groter de opbrengst aan duurzame elektriciteit wordt. Twee keer zo grote wieken betekent vier keer meer opbrengst aan elektriciteit.

Nee, er zijn op dit moment geen wettelijke normen voor het geluid van windturbines. Op 30 juni 2022 heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat de landelijke normen niet meer geldig zijn, omdat er geen planMER aan ten grondslag heeft gelegen. Die wordt nu alsnog uitgevoerd door het Rijk.Gemeenten mogen op dit moment zelf bepalen welke normen voor geluid van windturbines ze gebruiken. We verwachten dat de nieuwe landelijke normen bekend zijn zodra we in de Duurzame Polder starten met de vergunningfase. 

In 2020 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek gedaan naar wat bekend is over de gezondheidseffecten van windturbines. Uit dat onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen geluid van windturbines en hinder: hoe sterker het geluid (in dB decibel ) van windturbines, des te  groter de hinder ervan. Voor andere gezondheidseffecten zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder.

 

Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over.