Hoofdinhoud

Verdeling opbrengsten van het windpark in de gemeente 's-Hertogenbosch

Uitgangspunt van de gemeenteraden van 's-Hertogenbosch en Oss is dat de lokale gemeenschap meeprofiteert. Daarbij is extra aandacht voor de direct omwonenden die vlak bij de windturbines wonen. En dat mensen met een smalle beurs ook profijt hebben van de opbrengsten die het windpark geeft. Hierover zijn in de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch al afspraken gemaakt, de afspraken worden verder op deze pagina toegelicht.  

 

Input uit de samenleving  

Hoe zien inwoners, maatschappelijke organisaties en betrokken partijen een eerlijke verdeling van lusten en lasten? Hiervoor zijn eerst kennissessies gehouden met experts (2023). In maart 2024 konden inwoners uit de gemeente 's-Hertogenbosch input geven op de verschillende mogelijkheden die er zijn. De opbrengsten en inzichten uit de consultatie helpen de gemeente aan te sluiten bij wat de samenleving belangrijk vindt. Uiteindelijk leidt dit tot leidende principes voor financiële participatie. Deze principes vormen het kader voor nog te maken afspraken met toekomstige initiatiefnemers voor windturbines in de Duurzame Polder.  

 

Bestaande afspraken gemeente ’s-Hertogenbosch  

Zoals gezegd zijn in de gemeente 's-Hertogenbosch al een afspraken gemaakt over financiële participatie. Hierbij de belangrijkste documenten op een rij:   

 

De belangrijkste punten uit deze stukken:  

 

  • Het is belangrijk dat omwonenden niet alleen lasten, maar ook de lusten ervaren van windturbines. Deze lusten en opbrengsten moeten eerlijk worden verdeeld met de omgeving. 
  • Een deel van de opbrengsten moet terecht komen bij de lokale gemeenschap en/of bijdragen aan duurzame, maatschappelijke projecten.  
  • Iedereen uit de gemeente 's-Hertogenbosch (inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers) wordt financiële participatie aangeboden.   
  • Mensen die dicht bij een windturbine wonen, hebben voorrang om mee te profiteren van de opbrengsten van het windpark. Hierbij wordt minstens een gebied van 10 maal de tiphoogte van een windturbine gehanteerd (Raad van State-richtlijn). Voorbeeld: bij windturbines van 250 m hoog kunnen bewoners die tot 2,5 km van een windturbine wonen extra meeprofiteren van de financiële of maatschappelijke opbrengst van het windpark.  
  • Het is voor iedereen mogelijk om mee te profiteren. Ook als je wat minder te besteden hebt en niet zo makkelijk kunt investeren. Financiële participatie moet toegankelijk en inclusief zijn. Bijvoorbeeld door voorfinanciering voor midden- en lage inkomens.  

 

Hoe krijgt de verdeling van de opbrengsten meer concreet vorm? 

Uitgangspunt van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch is dat de lokale gemeenschap meeprofiteert. Daarbij is extra aandacht voor de direct omwonenden die vlak bij de windturbines wonen. En dat mensen met een smalle beurs ook profijt hebben van de opbrengsten die het windpark geeft. 

 

 

Publieksconsultatie 

In maart 2024 werden de inwoners van 's-Hertogenbosch bevraagd over het thema financiële participatie. De gemeente wou graag horen van inwoners en organisaties zelf wat zij een eerlijke verdeling van de opbrengsten vinden. De centrale vraag in de consultatie was dan ook: "Hoe denkt u dat de opbrengsten van het windpark verdeeld moeten worden?" 

 

Aan de hand van zes thema’s kregen inwoners vragen en keuzes voorgelegd over de invulling van financiële participatie. De meeste deelnemers vinden het erg belangrijk dat de opbrengsten van het windpark worden gedeeld met de omgeving. Bovendien vindt bijna 70% van de deelnemers dat mensen die dichter bij het windpark wonen, meer moeten profiteren dan degenen die verder weg wonen. BIjna 60% van de deelnemers aan de consultatie komen dan ook uit Rosmalen, één van de dorpen rondom de polder.

 

 

Het volledige publieksrapport en de bijlagen met toelichtende antwoorden kan u hier raadplegen:

 

Rapport - Resultaten consultatie Financiële Participatie

 

Bijlagen met toelichtende antwoorden