Hoofdinhoud

Proces & Planning

 

Om in de polder duurzame energie op te wekken, worden verschillende fasen doorlopen. Momenteel bevinden we in de Beoordelingsfase. 

 

 

1. Verkenningfase (al uitgevoerd)

Eindresultaat is het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’. Daarin zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Om die op te halen, is er in 2019 een open omgevingsparticipatieproces geweest, met bewonersavonden, overleg met wijk- en dorpsraden, een klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers en overleg met initiatiefnemers. Ook de gebiedsopgaven zijn onderzocht en hebben een plek in het rapport, zoals de landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch stemde in oktober 2020 in met de plannen na aanvullingen. De gemeenteraad van Oss deed dat in januari 2021 en de provincie in mei 2021.

 

Kijk hier voor een overzicht van alle documenten.  

 

2. Ontwerpfase (medio 2022 - 2023)

In de Ontwerpfase gingen we samen met de omgeving in gesprek over de inrichting van de Duurzame Polder. De gemeenteraden hebben bepaald dat de windturbines op 1 km in de gemeente 's Hertogenbosch en tot 2 km in de gemeente Oss van de bebouwde kom moeten staan.

Daardoor is de keuze waar de windturbines kunnen komen beperkt. Samen met de omgeving gaan we in gesprek over hoe de poler eruit kan gaan zien in de toekomst. Dat doen we in een aantal bijeenkomsten. We luisteren naar alle wensen en ideeën. Die moeten natuurlijk wel passen binnen de afspraken die er al liggen. Ook in deze fase ziet een klankbordgroep er op toe dat het proces goed verloopt. In de klankbordgroep zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd.

 

Alle opgehaalde wensen en ideeën vertalen we naar een paar mogelijke ontwerpen. Aan het eind van de ontwerpfase hebben we een aantal varianten die we verder onderzoeken in de beoordelingsfase. Na een positief besluit van de gemeenteraden hierover, wordt in de vergunningsfase de vergunning aangevraagd. 

 

3.Beoordelingsfase (2023)

In de beoordelingsfase kijken we naar de gevolgen van de verschillende varianten op de omgeving en hoe we hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. U kunt hierbij denken geluid en natuur. Deze gevolgen noemen we milieueffecten. Die worden onderzocht en vastgelegd in een milieueffectrapportage. 

Ook bekijken we hoe de omgeving financieel kan profiteren van de duurzame energie die straks wordt opgewekt in de polder.

 

4. Vergunningfase (2024)

Planstudie: ruimtelijke procedure en vergunningen
Na het opstellen van varianten volgt een proces van beoordelen en afwegen dat zal leiden tot een voorkeursvariant. Dan is duidelijk hoe het gebied wordt ingericht, en welke kansen en zijn voor versterking van het gebied.

 

De gemeente nemen besluiten over de bouw van windturbines en kansen om de kwaliteiten in het gebied te versterken.

 

4. Realisatiefase (2025 - 2030 )

De polder wordt ingericht en de windturbines worden geplaatst. Ook worden alle andere ontwikkelingen die opgenomen zijn in het voorkeursontwerp (VKA) gerealiseerd.

 

5. Beheerfase (na 2030)

De polder wordt onderhouden en beheerd.

 

6. Verwijderen (planning nog onbekend)

Na ongeveer vijfentwintig jaar worden de windturbines ontmanteld en afgevoerd.