Hoofdinhoud

Proces & Planning

Om in de polder duurzame energie op te wekken, worden verschillende fasen doorlopen. Vanaf de start van het project de Duurzame Polder in 2017 is ervoor gekozen om een intensief omgevingsproces met alle belanghebbenden te voeren. Het participatieproces van de Duurzame Polder heeft zich over een ruime periode voltrokken, waarin met veel verschillende belanghebbenden gesproken is. Globaal kan het omgevingsparticipatieproces opgedeeld worden in vier fases: de verkenningsfase, de ontwerpfase, de beoordelingsfase en de vergunningsfase. Hieronder geven we het omgevingsparticipatieproces voor elke fase weer. 

 

 

1. Verkenningfase (2017 - 2021)

De Verkenningsfase kan opgedeeld worden in twee delen. De gemeente Oss, de gemeente 's-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant sloegen in 2017 de handen in elkaar om samen de mogelijkheden te verkennen voor duurzame energieopwekking in de polder (1e fase verkenning). Dit heeft in het najaar van 2018 tot de eerste raadsbesluiten geleid om een verdergaande verkenning uit te voeren (2e fase verkenning). In deze besluiten is zowel door de gemeente Oss als door de gemeente ‘s-Hertogenbosch vastgelegd dat de verdergaande verkenning in een open planproces moet georganiseerd worden, waarbij interactie met belanghebbenden vanaf het begin plaatsvindt.  

 

Vanaf de start is dus gekozen voor een open plan- en omgevingsparticipatieproces. Dat houdt in dat bewoners, bedrijven, wijk- en dorpsraden, belangenorganisaties, initiatiefnemers en andere belanghebbenden tijdens de verdere verkenning (2e fase) vanaf 2018 in de gelegenheid zijn gesteld om:  
 
- kennis te nemen van het proces, de verkregen inzichten en de (tussen)resultaten; 
- hun belangen in te brengen.  

 

In de 2e fase van de verkenning is een Platform Wijk- en Dorpsraden, een Platform Initiatiefnemers en een Klankbordgroep ingesteld. Daarnaast vonden er verschillende bewonersbijeenkomsten, themasessies en keukentafelgesprekken plaats. Eindresultaat is het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’. Daarin zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Ook de gebiedsopgaven zijn onderzocht en hebben een plek in het rapport, zoals de landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

 

De Verkenningsfase heeft in oktober 2020 en januari 2021 geleid tot raadsbesluiten in Oss en ’s-Hertogenbosch. De raden van beide gemeenten wijzen met deze raadsbesluiten de polder tussen Oss en Rosmalen aan voor grootschalige energie-opwek met wind en besloten om de opgave verder uit te werken (in een Programma). Beide gemeenten stemden via deze raadsbesluiten ook in met een voortzetting van het open plan- en omgevingsparticipatieproces. Met als doel om gezamenlijk te komen tot een gedragen inrichtingsplan voor de Duurzame Polder met windturbines en uiteindelijk vergunningverlening aan mogelijke initiatiefnemers.

 

Op 12 oktober 2021 hebben de colleges van B&W van ’s-Hertogenbosch en Oss, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het Ministerie van EZK vervolgens een Bestuursakkoord voor de Duurzame Polder gesloten. 

 

Kijk hier voor een overzicht van alle documenten.  

 

 

2. Ontwerpfase (2022 - 2023)

Na ondertekening van het Bestuursakkoord eind 2021, is in 2022 de Ontwerpfase van de Duurzame Polder van start gegaan met een ontwerpend onderzoek. Het ontwerpend onderzoek wordt stapsgewijs uitgevoerd. Bij elke stap werd omgevingsparticipatie georganiseerd, telkens in eenzelfde ritme: eerst een atelier met belangenorganisaties en vervolgens fysieke bewonersbijeenkomsten en een online-inspreekmogelijkheid voor het brede publiek.

 

  1. De eerste stap is het in beeld brengen en analyseren van de kansen, ideeën en waarden van het gebied. Daarnaast zijn zorgen en aandachtspunten van belanghebbenden geïnventariseerd. Op basis van de input opgehaald bij experts, omwonenden en andere belanghebbenden in de eerste participatiecyclus, zijn de verschillende kansen -en waardenkaarten opgesteld. 

  2. Deze inbreng vormt de basis van de tweede stap: het verkennen van mogelijkheden voor de Duurzame Polder. Doel van de verkenning is het breed in kaart brengen van wat mogelijk is, vertaald in vier denkrichtingen met 16 varianten. Na consultatie met de omgeving kwamen hier nog 8 extra varianten bij. In de Tussenrapportage “Denkrichtingen en Varianten” zijn alle 16 varianten opgenomen, net zoals de 8 extra varianten die ontwikkeld zijn op basis van de input van belanghebbenden. Het Tussenrapport geeft niet alleen de 16+8 varianten weer, maar is een verslag van de integrale verkenning van alle mogelijkheden. Dat wil zeggen dat naast de opwekking van duurzame energie is gekeken naar de aspecten natuur, wonen, klimaatadaptatie, water, landbouw, recreatie, gezondheid en cultuurhistorie. 

  3. In de derde stap van het ontwerpend onderzoek beoordeelden en trechterden we de 16+8 varianten naar vijf varianten voor het MER-onderzoek. Hierover gingen we opnieuw in gesprek met belanghebbenden. In deze gesprekken hebben we geleerd waar we rekening mee moeten houden vanuit verschillende belangen. De reacties op de varianten en deelgebieden opgehaald tijdens de ateliers, inloopmomenten en de online consultatie zijn door de ontwerp- en ingenieursbureaus verwerkt in het rapport “Ontwikkeling varianten Plan-MER en uitwerking deelgebieden”. De vijf varianten en deelgebieden uit dit rapport zijn onderzocht in het Plan-MER.

  4. In de vierde en laatste stap van de Ontwerpfase is alle inbreng tegen elkaar afgewogen. Dit gaat om inbreng vanuit de belanghebbenden tijdens de vorige stappen van het ontwerpend onderzoek én om technische inbreng vanuit het Plan-MER en andere studies zoals Quicksscan Milieu en IVN Bouwsteen. Met als doel om met deze beoordeling tot één concept Voorkeursalternatief te komen.   

Aan de hand van alle ontvangen input uit het ontwerpend onderzoek en het Plan-MER, is op 19 januari 2024 door de gemeenten uiteindelijk een concept Voorkeursalternatief vrijgegeven: “Duurzame Polder, ontwerptoelichting VKA”.  

 

Kijk hier voor een overzicht van alle documenten.  

 

 

3.Beoordelingsfase (2024)

Op 19 januari 2024 werd het concept Voorkeursalternatief, samen met het volledige (concept) Plan-MER onderzoek vrijgegeven. Het concept Voorkeursalternatief is het best passende plan voor windturbines in de polder. Het plan is tot stand gekomen in gesprek met inwoners en belangenpartijen. In het Plan-MER komt alles samen: het milieutechnisch onderzoek en het concept Voorkeursalternatief. En daarmee komen we in de beoordelingsfase terecht. Ook in deze fase kregen belangenorganisaties, inwoners en de gemeenteraden de kans om te reageren via een online consultatie, meerdere bijeenkomsten met belangenorganisaties, grondeigenaren, en dorps- en wijkraden. Er vonden ook opnieuw raadscommisies plaats in beide gemeenten. 

 

Ondertussen wordt gewerkt aan het ontwerp Programma, met daarin een definitief Voorkeursalternatief waarin alle belangen van omwonenden, organisaties en initiatiefnemers behartigd worden. Dit ontwerp Programma komt vermoedelijk in het najaar van 2024 officieel ter inzage te liggen. 

 

Kijk hier voor een overzicht van alle documenten.  

 

 

4. Vergunningfase (2025)

Planstudie: ruimtelijke procedure en vergunningen

De gemeente nemen besluiten over de bouw van windturbines en kansen om de kwaliteiten in het gebied te versterken.

 

 

4. Realisatiefase (2025 - 2030 )

De polder wordt ingericht en de windturbines worden geplaatst. 

 

 

5. Beheerfase (na 2030)

De polder wordt onderhouden en beheerd.

 

 

6. Verwijderen (planning nog onbekend)

Na ongeveer vijfentwintig jaar worden de windturbines ontmanteld en afgevoerd.