Hoofdinhoud

Proces & Planning

 

Om in de polder duurzame energie op te wekken, worden verschillende fasen doorlopen. We staan nu aan de start van de tweede fase: de ontwerp- en onderzoeksfase.

 

 

1. Verkenningfase (al uitgevoerd)

Eindresultaat is het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’. Daarin zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Om die op te halen, is er in 2019 een open omgevingsparticipatieproces geweest, met bewonersavonden, overleg met wijk- en dorpsraden, een klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers en overleg met initiatiefnemers. Ook de gebiedsopgaven zijn onderzocht en hebben een plek in het rapport, zoals de landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch stemde in oktober 2020 in met de plannen na aanvullingen. De gemeenteraad van Oss deed dat in januari 2021 en de provincie in mei 2021.

 

Kijk hier voor een overzicht van alle documenten.  

 

2. Ontwerpen en milieueffectonderzoek (medio 2022 - 2024)

In deze fase waarin we nu zitten, gaan we samen met de omgeving in gesprek over de inrichting van de Duurzame Polder. De gemeenteraden hebben bepaald dat de windmolens op minimaal één tot twee kilometer van de bebouwde kom moeten staan. Daardoor is de keuze waar de windmolens kunnen komen beperkt, maar er kan nog steeds worden meegedacht over hoe de polder er het beste eruit kan zien. Mogelijke landschapsinrichtingen (zogeheten alternatieven) en belangen worden zorgvuldig in kaart gebracht. Vervolgens worden de mogelijke effecten voor de omgeving van onder meer de windmolens, zoals (laagfrequent) geluid en slagschaduw, onderzocht en beschreven in de zogeheten Milieu Effect Rapportage (planMER). Ook kijken we hoe omwonenden financieel kunnen profiteren van de duurzame energie. 

 

3. Ruimtelijke procedure en vergunningen (2024)

Planstudie: ruimtelijke procedure en vergunningen
Na het opstellen van varianten volgt een proces van beoordelen en afwegen dat zal leiden tot een voorkeursvariant. Dan is duidelijk hoe het gebied wordt ingericht, en welke kansen en zijn voor versterking van het gebied.

 

De gemeente nemen besluiten over de bouw van windturbines en kansen om de kwaliteiten in het gebied te versterken

 

4. Uitvoering/realisatie fase (2025 - 2030 )

De polder wordt ingericht en de windmolens en zonnevelden worden geplaatst. Ook worden alle andere ontwikkelingen die opgenomen zijn in het voorkeursontwerp (VKA) gerealiseerd.

 

5. Beheer (planning nog onbekend)

De polder wordt onderhouden en beheerd.

 

6. Verwijderen (planning nog onbekend)

Na ongeveer vijfentwintig jaar worden de windmolens en zonnevelden ontmanteld en afgevoerd.