Hoofdinhoud

Belangen, zorgen en wensen

Bewoners en (belangen)organisaties hebben tijdens de verkenningsfase laten horen wat hun belangen, zorgen en wensen zijn over duurzame energieopwekking in dit gebied. Met deze thema’s wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

 

Bewoners

Gezondheid is een belangrijk thema voor veel omwonenden. Bewoners waarderen de polder vanwege de rust en de ruimte die er te vinden is. Het plaatsen van windturbines leidt tot beperking van de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid, zo wordt gevreesd. De grootste zorgen die men heeft zijn: hinder van (laagfrequent) geluid en slagschaduw. Ook horizonvervuiling en waardedaling van woningen wordt regelmatig genoemd. Mocht duurzame energieopwekking onvermijdelijk blijken, dan willen omwonenden dat zij mee kunnen doen in de planvorming, dat lusten en lasten eerlijk verdeeld worden en dat er rustig gewoond kan worden.

 

Landbouw

In de Duurzame Polder bevindt zich een landbouwgebied met 4.200 hectare landbouwgrond. Er zijn vooral veel melkveehouderijen te vinden. De sector heeft te maken met problemen door de uitstoot van stikstof, de aanwezigheid van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de bodem, en met steeds strengere wet- en regelgeving. Steeds vaker stoppen agrariërs met hun bedrijf, omdat het financieel niet meer rendabel is, of omdat er geen opvolger is. Aanvullende verdienmodellen zouden soelaas kunnen bieden: meer recreatie en natuurbeheer, energyfarming (productie van duurzame energie in combinatie met landbouw), kringlooplandbouw, technologische ontwikkelingen en verdergaande schaalvergroting. Behoud van goede landbouwgrond voor voedselproductie is en blijft belangrijk.

 

Natuur en biodiversiteit

Het behoud en de ontwikkeling van het weidevogelgebied is een belangrijk aandachtspunt bij het thema natuur, landschap en biodiversiteit. Ook het beschermen van de trek- en foerageerroutes van vleermuizen en vogels is van belang. Net als het versterken van de biodiversiteit, het behoud en verbetering van ecologische verbindingszones en de omslag naar kringloop en natuurinclusieve landbouw.

 

Water

Overheden en belangenorganisaties die gaan over water, willen graag dat de polder een veilig en bewoonbaar gebied blijft, met gezond, natuurlijk en voldoende water. Ook vinden zij het van belang dat schepen kunnen blijven varen op de Maas en dat er een goede drinkwatervoorziening mogelijk blijft. De (transitie van) de landbouw is van belang voor de klimaatverandering en het verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied.

 

Cultuurhistorie

De organisaties die zich bezig houden met cultuurhistorie, willen graag de openheid, de waterstructuren, de agrarische functie en het bodemarchief van het gebied behouden en versterken. Ook de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie en de interactie van de linie met het stroomgebied van de Beerse Overlaat staan op de wensenlijst. Net als het behoud van de eendenkooien, de relatie met weidevogelgebieden, de Lithse dorpspaden, de onverharde wegen en de Maasoevers met de dorpen op de dijk.