Hoofdinhoud

Hoe is het concept Voorkeursalternatief tot stand gekomen?

Sinds 2019 zijn gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch in gesprek met inwoners en belangenorganisaties over de inrichting van de polder met windmolens. Met een tentoonstelling, werkateliers, bewonersbijeenkomsten, inloopmomenten én online consultaties werden ideeën en suggesties opgehaald. In 2020 en 2021 hebben de gemeenteraden mede aan de hand daarvan uitgangspunten voor het project vastgesteld. Sinds 2022 is de input uit de omgeving onderdeel van het ontwerpend onderzoek. In datzelfde jaar gingen verschillende milieuonderzoeken van start. Dit alles levert één concept Voorkeursalternatief op. 

In de "beoordelingsfase" is alle inbreng tegen elkaar afgewogen. Het gaat over de inbreng van inwoners en belangenorganisaties tijdens het participatieproces, om het ontwerpend onderzoek en om de resultaten van het milieuonderzoek (Plan-MER en Quickscan Milieu). Op basis hiervan hebben de gemeenten één concept Voorkeursalternatief gemaakt. Inwoners konden in januari en februari 2024 een reactie achterlaten over dit plan. De beoordelingsfase loopt tot aan de bespreking van het concept Voorkeursalternatief in de gemeenteraden in maart en april 2024.