Hoofdinhoud

Wat vond u van het concept Voorkeursalternatief?

nieuws
08-03-2024

Ruim 1230 inwoners van Oss en ’s-Hertogenbosch lieten tussen 19 januari en 5 februari 2024 online een reactie achter over het concept Voorkeursalternatief van de Duurzame Polder. Dat is het best passende plan voor windturbines in de polder. Het is duidelijk dat veel inwoners het moeilijk hebben met de komst van de windturbines. Zo zijn er veel vragen over de verschillende afstanden die beide gemeenten tot de bebouwde kommen hanteren, geluidsoverlast, gezondheidseffecten en het doorlopen proces. Naast de kritische en bezorgde opmerkingen, komen er suggesties om het gebied in de toekomst verder te ontwikkelen en te verbeteren.  


Consultatie massaal ingevuld  

Meer dan 1230 personen bezochten de online omgeving om het concept Voorkeursalternatief te bekijken en te beoordelen. Meer dan de helft van de deelnemers komt uit ’s-Hertogenbosch, 40% van de deelnemers uit Oss. Er zijn opvallend veel deelnemers uit Rosmalen, de Groote Wielen en Kruisstraat. In Oss komen de deelnemers voornamelijk uit Lithoijen en Lith. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 59 jaar. Hoewel we blij zijn met zo veel inwoners die deelnamen aan de consultatie, moeten we vermelden de consultatie geen representatief onderzoek is. De uitkomsten van de consultatie geven wel een goede indicatie van wat er leeft bij de mensen die zich betrokken of geraakt voelen door het project in de polder.  

 
Geen duidelijke steun voor het concept Voorkeursalternatief 

Uit de consultatie blijkt geen duidelijke steun voor het concept Voorkeursalternatief en er is ook geen duidelijke voorkeur te onderscheiden voor keuzes die daarbinnen nog gemaakt kunnen worden. 
 
Inwoners grepen de consultatie aan om kritiek en hun bezorgdheid te uiten over de keuze voor de Duurzame Polder als gebied voor plaatsing van windturbines in het algemeen. Ze hebben vragen over de manier waarop het participatieproces en de besluitvorming verloopt. Ze voelen zich ongehoord en het project wordt er volgens velen doorgeduwd. Veel inwoners vragen naar de redenen achter het toepassen van de twee verschillende afstandsnormen van 1 km in ’s-Hertogenbosch en 2 km in Oss. En voor velen is het onbegrijpelijk dat er in ‘s-Hertogenbosch wordt opgeroepen om “meer te doen dan de RES-opgave”. Naast de algemene kritiek zijn veel antwoorden ingegeven door persoonlijke belangen, zoals de nabijheid tot de eigen woonomgeving en zorgen over leefbaarheid en gezondheid. “Inwoners boven natuur” is een veel voorkomende uitspraak. Daar tegenover staat een klein aantal ondersteunende opmerkingen en suggesties voor verbetering van de plannen voor de inrichting en doorontwikkeling van de polder. 

 
Suggesties voor verbetering  

Inwoners die zich onvoldoende gehoord voelen door de gemeenten, gaan ook bij de ontwikkelkansen voor de polder door in hun ongenoegen over de gang van zaken. De ontwikkelkansen worden gezien als lapmiddel voor de windturbines, iets wat sowieso moet gebeuren en “alles dient vooral om de portemonnee van mogelijke initiatiefnemers te vullen”, aldus een aantal deelnemers aan de consultatie.  
 
Er zijn inwoners die meedenken en suggesties geven voor de ontwikkeling van het gebied: biologische landbouw, veilige fiets- en wandelpaden, ruiterspaden, een voedselbos, struin- en vondelpaden die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruik en scootmobiels. Bovendien wijzen inwoners ons op enkele interessante aandachtspunten. Zo is er duidelijk overlast van ganzen, en is er een dringende vraag om iets te doen aan het sluipverkeer in de polder. Inwoners vragen zo snel mogelijk te starten met het aanleggen van extra groen en ervoor te zorgen dat de mooie ontwikkelkansen om het gebied in de toekomst te verbeteren ook effectief uitgevoerd worden.  


Gemeenteraden aan zet 

Eind maart en begin april 2024 bespreken de gemeenteraden van Oss en ‘s-Hertogenbosch tijdens twee aparte opiniërende raden het concept Voorkeursalternatief, inclusief de uitkomsten van de laatste participatieronde. Naast de online consultatie vonden er inloopmomenten plaats, er was een atelier met belangenorganisaties, er werd met grondeigenaren gesproken en er was een avond specifiek voor dorps- en wijkraden. Bovendien werden er gesprekken gevoerd met provincie Noord-Brabant en Defensie. De gemeenteraden wacht geen gemakkelijk taak. Zijn zij akkoord met dit concept Voorkeursalternatief, welke opties nemen we mee?  
 
Het concept Voorkeursalternatief komt – na de bespreking in de gemeenteraden – officieel ter inzage te liggen als onderdeel van het Programma onder de Omgevingswet. Naast het concept Voorkeursalternatief zal het Programma Duurzame Polder ook de Plan-MER bevatten en zo als kaderstellend document voor (wind)initiatieven in het gebied dienen.  
 
 
Bekijk de resultaten van de consultatie over het concept Voorkeursalternatief


Bekijk de resultaten van de consultatie over de onwikkelkansen