Hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over Participatie

Filter

Klik op een van de onderstaande categorieƫn om te filteren.
Toon alle vragen Het project Windenergie Energietransitie Participatie Gezondheid Geluid

Participatie

Het betrekken van bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden, vinden de gemeenten en provincie van groot belang. De omgevingsparticipatie, die in 2019 is gestart, is verder doorgezet in de volgende fasen vanaf najaar 2022 tot besluitvorming eind 2024. Met een tentoonstelling, werkateliers, bewonersbijeenkomsten, inloopmomenten én online consultaties werden ideeën en suggesties opgehaald. In 2020 en 2021 hebben de gemeenteraden mede aan de hand daarvan uitgangspunten voor het project vastgesteld.

 

Sinds 2022 is de input uit de omgeving onderdeel van het ontwerpend onderzoek. In datzelfde jaar gingen verschillende milieuonderzoeken van start. Dit alles heeft het concept Voorkeursalternatief opgeleverd.

 

In de agenda vindt u een overzicht van de geplande bijeenkomsten. 

De gemeenten en provincie hebben de verkenning uitgevoerd in een uitgebreid proces van omgevingsparticipatie. Er zijn bewonersbijeenkomsten, themasessies met stakeholders en een gezamenlijke bijeenkomst met raads-, burger- en statenleden georganiseerd. Er is regelmatig overleg geweest met Wijk- en Dorpsraden, met initiatiefnemers en met belangenverenigingen in een Klankborgroep.

 

Communicatie heeft plaatsgevonden via bewonersbrieven (35.000 in de gemeente Oss en 17.000 in de gemeente ’s-Hertogenbosch), via sociale media, huis-aan-huis bladen en de officiële communicatiekanalen van de gemeenten. Er is een website met informatie over de Duurzame Polder (www.duurzamepolder.nl).

 

Een beschrijving van het Proces omgevingsparticipatie Duurzame Polder is toegevoegd aan het eindrapport Verkenning Duurzame Polder (2020). 

Tijdens het  maken van de plannen kunt u participeren. Uw menng telt. Nadat de plannen eind 2023 zijn afgerond wordt de formele besluitvorming gestart. Formeel bezwaar aantekenen tegen de plannen kan in de vergunningfase. De ontwerp-omgevingsvergunning en het projectMER, waarin de uitkomsten van de milieuonderzoeken zijn opgenomen liggen dan ter inzage. Daar kunt u een zienswijze op indienen, die de gemeenteraden meewegen in hun besluitvorming. Als de gemeenteraden vervolgens de vergunningen verlenen, staat nog de beroepsfase bij de Raad van State open. 

De NRD Duurzame Polder ligt van donderdag 8 september tot en met woensdag 19 oktober 2022 ter inzage bij zowel de gemeente Den Bosch als de gemeente Oss. De NRD bevat de kaders van 

en de onderzoeksmethodiek voor het MER: wat wordt in het MER onderzocht (reikwijdte) en op welke manier (detailniveau). Kort gezegd: de onderzoeksagenda.

 

De NRD is digitaal te raadplegen op www.duurzamepolder.nl/documenten

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen reageren op de NRD door een zienswijze in te dienen. U kunt bijvoorbeeld aangeven of er naar uw mening zaken of belangen over het hoofd worden gezien en suggesties doen. Natuurlijk kunt u ook andere relevante zaken naar voren brengen.

 

In het geval van de Duurzame Polder financieren lokale initiatiefnemers de windturbines. Een deel zal van de bank komen. Ongeveer 20% eigen vermogen moet worden ingebracht. Dat kunnen inwoners bijvoorbeeld samen doen. Ook bedrijven zouden hier aan mee kunnen doen of ontwikkelaars. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie met windturbines op land wordt gestreefd naar 50% lokaal mede-eigendom van de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld doordat buurtbewoners voor de helft eigenaar worden van de windturbines. Of doordat een deel van de winst wordt geïnvesteerd in buurtprojecten. Buurtbewoners kunnen zich daarnaast aansluiten bij een energiecooperatie, die de financiële participatie organiseert. Hoe het financiële model er precies uit gaat zien en wat de mogelijkheden zijn voor omwonenden om te participeren Is onderwerp van de gesprekken met initiatiefnemers en energiecooperaties.  

Op dit moment ontvangt geen enkel windpark in Nederland subsidie(s) van de Rijksoverheid. Dit is het gevolg van de almaar stijgende energieprijzen. De verwachting is dat de subsidieregeling voor windparken op land na 2025 wordt beëindigd.