Hoofdinhoud

Gemeenteraad ’s-Hertogenbosch geeft groen licht voor plannen Duurzame Polder

nieuws
08-10-2020

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 6 oktober na een aantal toezeggingen JA gezegd tegen de plannen voor windmolens en zonnevelden in de Rosmalense en Nulandse polder. Hoe het er straks in de polder gaat uitzien, dat is nog niet bekend. Eerst besluit de gemeenteraad van Oss over het Osse deel van de Duurzame Polder: de Geffense en Lithse polder. Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden buigen de gemeenten en provincie zich over het vervolg.

 

Raadsbesluit ’s-Hertogenbosch

Met dertien tegenstemmen ging een meerderheid van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch akkoord met het plaatsen van windmolens en zonnevelden in het Bossche deel van de Duurzame Polder. Daarbij zijn de volgende aanvullingen afgesproken:

 

  • Buiten de polder 100 hectare te vinden voor zonnepanelen en de opbrengst aan energie van die panelen af te trekken van de energie-opgave in de polder.
  • De effecten te onderzoeken voor eventuele woningbouw na 2030 in een deel van de polder tussen Groote Wielen en Grintweg;
  • De raad in het vervolg van het proces te betrekken.

Een overweging voor de raad om in te stemmen, was dat daarmee de regie over de Duurzame Polder bij de gemeenten en provincie blijft. En niet het Rijk aan het stuur komt. Dat maakt het mogelijk dat naast energiewinning ook waarden en functies, zoals wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel worden van de vervolgaanpak.

 

Belangen

Samenwerken aan een duurzame planeet, voor nu en later. Daarover is nagenoeg iedereen het eens. Over de manier waarop de gemeenten en provincie dit willen aanpakken in de duurzame polder lopen de meningen uiteen. Ook tijdens het vervolg willen gemeenten en provincie zoveel mogelijk rekening houden met alle belangen.

 

Veel vragen gaan over de mogelijke gevolgen van windmolens. Daaraan zijn strenge eisen verbonden. Tijdens het onderzoek naar mogelijke gebiedsinrichtingen in een volgende fase worden de mogelijke gevolgen zorgvuldig in kaart gebracht. Uiteraard worden hierbij omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Ook komt aan bod op welke manier de gemeenschap en de omgeving profijt kunnen hebben van de opbrengsten van de energieopwekking.

 

Vervolg

Allereerst is het besluit van de gemeenteraad van Oss een belangrijk moment: stemmen zij in met  duurzame energieopwekking in de Geffense en Lithse polder? Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden gaan de gemeenten en provincie aan de slag met de zogenoemde routekaart: een beschrijving van de stappen en procedures die de komende periode worden doorlopen. Zodat inwoners, belanghebbenden en raadsleden weten wat de planning en stand van zaken is. En ook wat bijvoorbeeld momenten zijn waarop ze geïnformeerd worden, waar eventueel op mee gedacht kan of suggesties gegeven kunnen worden. Het duurt sowieso nog jaren voordat er windmolens en zonnevelden worden geplaatst.

 

Klimaatakkoord

Aanleiding is het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Nadat de wereldleiders in 2015 het Akkoord van Parijs vastlegden, stelde Nederland vier jaar later het eigen Klimaatakkoord vast. Hierin staat dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn en in 2030 de helft minder CO2 wil uitstoten ten opzichte van 1990. In de Regionale Energie Strategie (RES) die elke regio maakt, moeten gemeenten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via nog te bouwen windmolens en zonneparken.

 

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben de afgelopen twee jaar de mogelijkheden verkend om in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense Polder windmolens en zonnevelden te realiseren. De resultaten zijn verwerkt in het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’. Het eindrapport en de raadsvoorstellen zijn hier te raadplegen.