Hoofdinhoud

Oss college kiest voor concentratie windmolens in de Duurzame Polder

nieuws
10-11-2020

Het College van B&W van Oss stelt in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad voor om de Osse bijdrage aan de Regionale EnergieStrategie Noord Oost Brabant (RES NOB) voornamelijk in te vullen met windenergie die opgewekt moet gaan worden in de Lithse en Geffense Polder (het Osse deel van de Duurzame Polder). Hiermee adviseert het College de gemeenteraad om op korte termijn aan alle betrokken partijen duidelijkheid te geven over de keuze van Oss met betrekking tot dit maatschappelijk gevoelige onderwerp.

 

Bron: gemeente Oss.

Kijk hier voor het volledige nieuwsbericht, toelichting en raadsstukken.

 

Waarom?

Gemeenten moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via nog te bouwen windmolens en zonneparken (RES-opgave).  Voor Oss bedraagt die RES-opgave 0,93 Petajoules (PJ) opwekking van duurzame energie. Deels wordt daaraan voldaan via de grootschalige zonnedaken op bedrijfsgebouwen die al zijn gerealiseerd en de windmolens op windpark Elzenburg-de Geer waarvoor het bestemmingsplan al geruime tijd ter beoordeling bij de Raad van State ligt. Inmiddels is duidelijk dat de resterende RES-opgave dan nog 0,59 PJ bedraagt. Het College stelt voor om dat in te vullen met voornamelijk windmolens in de Duurzame Polder. Het College kiest daarmee voor concentratie van energieopwekking met voornamelijk windmolens in de Duurzame Polder en niet voor versnippering van zonnevelden en windmolens over de gehele gemeente.

 

Wat betekent dit?

Als de gemeenteraad in december instemt, dan betekent dit dat Oss niet meewerkt aan het initiatief voor een windpark op Stijbeemden noch aan een fors aantal initiatieven voor grootschalige zonnevelden in de Duurzame Polder of elders. Dat betekent ook dat de resterende RES-opgave van 0,59 PJ aan duurzame energie in het Osse deel van de Duurzame Polder wordt opgewekt met vooral windenergie. Omgerekend komt dat neer op maximaal 13 windmolens (van 4 MW per windmolen) of 195 hectaren aan zonnevelden dan wel combinaties hiervan.

 

In december besluit de Osse gemeenteraad

Het voorstel is een aanvulling op het voorstel Verkenning Duurzame Polder zoals dat is verwoord in het Raadsvoorstel van 6 mei 2020. Naar verwachting wordt de Verkenning Duurzame Polder op 3 december in de Adviescommissie Ruimte besproken en neemt de gemeenteraad op 17 december een besluit.

 

Op 6 oktober stemde de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch na een aantal toezeggingen in met de plannen voor duurzame energie in het Bossche deel van de Duurzame Polder. Kijk hier voor meer informatie over het Bossche besluit.

 

Vooruitblik

Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden buigen de gemeenten en provincie zich over het vervolg. Belangrijk uitgangspunt is dat alle belangen zo zorgvuldig mogelijk worden afgewogen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij hoe eerder in Oss invulling is gegeven aan ingrijpende veranderingen, zoals bij windpark Elzenburg-de Geer en de gebiedsontwikkeling in het waterveiligheidstraject Meanderende Maas.