Hoofdinhoud

Voortgang project Duurzame Polder

nieuws
06-06-2024

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windturbines. Het project bevindt zich momenteel aan het einde van de beoordelingsfase. In deze fase wordt alle inbreng uit de ontwerpfase tegen elkaar afgewogen. Het doel van de beoordelingsfase is om te komen tot een Voorkeursalternatief voor het gebied dat kan worden vastgelegd in het Ontwerp Programma Duurzame Polder. Daarna start formeel de besluitvormingsfase met het ter inzage leggen van het Ontwerpprogramma Duurzame Polder en de plan-MER. 


Wat is er tot nu toe gebeurd? 

Voorafgaand aan de beoordelingsfase vond er een ontwerpend onderzoek plaats waarin samen met belanghebbenden eerst vier hoofddenkrichtingen (met 16+8 varianten) zijn gemaakt voor de inrichting van de Duurzame Polder. Vervolgens zijn deze varianten teruggebracht naar vijf MER-varianten, die vervolgens zijn onderzocht in een plan-MER. Het onderzoeksbureau heeft in oktober 2023 de concept plan-MER opgeleverd.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten van de concept plan-MER, de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek en de informatie opgehaald in het participatieproces, is een concept Voorkeursalternatief ontwikkeld. Het concept Voorkeursalternatief is in januari en februari 2024 voorgelegd aan de omgeving via een online consultatie, inloopmomenten en verschillende bijeenkomsten met belangenorganisaties, dorps- en wijkraden en grondeigenaren.  
  
 

 

Vervolgens is in maart en april 2024 het concept Voorkeursalternatief en de ingebrachte feedback vanuit de omgeving besproken door de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch.  

  • In ’s-Hertogenbosch bleek uit de discussie dat over het algemeen een meerderheid van de raad in basis achter het concept Voorkeursalternatief staat. 

  • In Oss bleek dat het voor de raad essentieel is dat de vastgestelde politiek-bestuurlijke kaders in acht worden genomen. Vooral aan de vastgestelde afstandsnorm van 2 km tot de kernen wordt veel waarde gehecht. Het concept Voorkeursalternatief wordt op basis van deze uitspraken bijgesteld zodat het volledige voorkeursgebied voldoet aan de afstandsnorm van 2 km.

Voor een meer gedetailleerde toelichting van de raadbesprekingen verwijzen we naar de Raadsinformatiebrieven verstuurd aan de raden van Oss en ’s-Hertogenbosch. 


Waar staan we nu? 

Het project bevindt zich momenteel aan het einde van de beoordelingsfase. Alle ontvangen reacties en onderzoeksresultaten worden nu tegen elkaar afgewogen om tot een definitief voorstel van het Voorkeursalternatief te komen. 
 
Daarnaast worden er extra onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke opbrengst van energie in de gemeente Oss, de effecten op de natuur en radarverstoring vanuit het belang van Defensie. Deze extra onderzoeken dienen om de bekende risico's, zoals lagere energieopbrengsten dan verwacht en mogelijke negatieve effecten op natuurgebieden, nader in beeld te brengen.  


Wat gebeurt er hierna? 

Wanneer de lopende onderzoeken afgerond zijn, leggen we de resultaten naast de eerder opgehaalde input en noodzakelijke informatie voor de besluitvorming. Dit wordt verwerkt in het Ontwerp Programma (inclusief Voorkeursalternatief) en het plan-MER. We hebben alle puzzelstukken (bijna) op tafel liggen. We hoeven ze enkel nog goed te schikken, en zorgen dat de laatste gaten opgevuld worden.  
 
Om dit nauwkeurig te doen en op een zorgvuldige manier recht te doen aan de bespreking in de raden, de uitkomsten van het participatieproces en de lopende onderzoeken, hebben we tijd nodig. In de aangepaste planning streven we ernaar om in het najaar het ontwerp Programma met plan-MER ter inzage te leggen, om vervolgens het definitieve Voorkeursalternatief in de eerste maanden van 2025 ter besluitvorming aan de raden voor te leggen.  


Hoe kunt u betrokken blijven? 

Inwoners worden op de hoogte gehouden van de voortgang via de nieuwsbrief en de website www.duurzamepolder.nl. De komende maanden lanceren we een nieuwsbrievenreeks met vragen & antwoorden uit de polder. Hierin worden inhoudelijke thema’s, die naar voor kwamen in de antwoorden tijdens de laatste consultatieronde, uitgelicht en verduidelijkt. In het najaar komt vervolgens het Ontwerp Programma officieel ter inzage te liggen en krijgt iedereen de kans hierop een zienswijze in te dienen.