Hoofdinhoud

Vijf varianten onder de loep in het PlanMER-onderzoek

nieuws
07-09-2023

Het PlanMER-onderzoek voor de Duurzame Polder zit in de volgende fase. We werken van grof naar fijn. Deze zomermaanden onderzoekt ingenieursbureau Witteveen & Bos vijf varianten voor windenergie en ontwikkelkansen voor de inrichting van de polder. Wat zijn de milieueffecten van elk van deze vijf varianten op de omgeving? De vijf varianten zijn het resultaat van intensieve gesprekken met inwoners, experts, gemeenteraden en belangenorganisaties. Met de resultaten van het PlanMER-onderzoek maken we een ‘Voorkeursalternatief’ voor de inrichting van de polder.   

 

Wethouder Mike van der Geld: “Samen met gemeente Oss werken we toe naar het opwekken van duurzame energie in onze polders. We nemen hiermee verantwoordelijkheid in de energietransitie waarin we nu als samenleving zitten. We zullen met elkaar minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken, zoals aardgas. En dus een beroep moeten doen op de duurzame mogelijkheden van energie opwekken, bijvoorbeeld met windmolens. Daarin is zorgvuldigheid belangrijk en tegelijk willen we stappen voorwaarts blijven zetten. We blijven momenten organiseren waarop mensen hun ideeën en suggesties aan ons kunnen meegeven. Daar zien en horen we ook dat bewoners in de omgeving van de polder zich zorgen maken over onder andere geluidsoverlast. Daar hebben we aandacht voor in gesprekken en bijeenkomsten. En het is onderdeel van het PlanMER-onderzoek. Uiteindelijk zullen we een belangenafweging moeten maken die bij voorbaat niet eenvoudig is. Voor nu zien we uit naar de uitkomsten van het PlanMER onderzoek.” 

 

Wat zijn deze varianten?  

Uit de gesprekken kwam voor windenergie één basisvariant, één variant voor geluid, één voor landschap, één voor natuur en een restvariant. Het poldergebied hebben we ingedeeld in vijf deelgebieden. Voor deze vijf deelgebieden zochten we ontwikkelkansen voor onder meer landbouw, cultuurhistorie en natuur. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe fiets- en wandelpaden, een klimaatbos en versterken van de biodiversiteit.

 

De onderzoeksvarianten en de kansen voor de deelgebieden zijn de basis voor de keuze van het Voorkeursalternatief. Dit Voorkeursalternatief is niet een keuze tussen de vijf varianten, maar de beste combinatie van alle mogelijkheden. De inzichten uit het PlanMER-onderzoek vormen de basis voor het maken van de juiste afwegingen. Het Voorkeursalternatief verwerken we vervolgens in een Programma (onder de Omgevingswet). Dit ontwerpprogramma wordt in 2024 ter inzage gelegd met de PlanMER, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

 

 

 

Bekijk de varianten voor windenergie

 

 

Hoe hierna verder?  

Belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden bespreken dit najaar het zogenoemde PlanMER-onderzoek in twee ateliers en een aantal individuele spreekuren. Vanuit de inzichten van het PlanMER-onderzoek ontwikkelen we zo een concept Voorkeursalternatief voor de inrichting van de polder. In een online consultatie krijgen alle inwoners de kans om hun visie te geven op dat concept Voorkeursalternatief. En ook de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch zullen het concept Voorkeursalternatief bespreken. In 2024 wordt het Voorkeursalternatief, als onderdeel van het ontwerpprogramma, ter inzage gelegd. De raden stellen het Voorkeursalternatief naar verwachting in de tweede helft van 2024 vast. 

 

Naast de ontwikkeling van het Voorkeursalternatief, zal er dit najaar ook aandacht besteed worden aan de verdeling van de lusten. We vinden het belangrijk dat omwonenden ook de mogelijkheid krijgen om financieel deel te nemen in het windturbineproject. Hierover komen we later met meer informatie.
 

 


Meer informatie 

Gebruik onze online tool om gemakkelijk door de vijf varianten voor windenergie en de ontwikkelkansen in de vijf deelgebieden te bladeren. Achteraan de tool kan u het volledige rapport “Ontwikkeling varianten planMER en uitwerking deelgebieden” downloaden. 

 

Bekijk de varianten voor windenergie