Hoofdinhoud

Tussenrapport en Quick Scan

nieuws
28-03-2023

Een Tussenrapport en een Quick Scan. Dat is het resultaat van de eerste fase van het ontwerpend onderzoek. In het Tussenrapport is onder meer te lezen dat de reacties op 4 denkrichtingen met elk 4 inrichtingsvarianten hebben geleid tot acht extra varianten. De Quick Scan geeft een eerste indruk van de milieueffecten van de diverse varianten. Beide documenten zijn op 21 maart door de colleges van ’s-Hertogenbosch en Oss doorgeleid voor bespreking in de gemeenteraden.  

 

Van ontwerpend onderzoek via MER naar voorkeursalternatief   

Zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst van december 2021 tussen rijk, provincie en gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss wordt samen met belangenorganisaties en bewoners via ontwerpend onderzoek toegewerkt naar een ‘voorkeursalternatief’ (VKA) voor de inrichting van de Duurzame Polder met onder andere windturbines. Het VKA vormt de basis voor de vergunningverlening.  In de eerste fase van het ontwerpend onderzoek zijn een groot aantal varianten geschetst. In de tweede fase worden deze ‘getrechterd’ naar enkele varianten voor een milieueffectrapport (MER). Daaruit volgt een VKA voor de vergunningverlening. 


Eerste fase ontwerpend onderzoek  

Vorig jaar zijn de kansen, waarden en aandachtspunten opgehaald in een ontwerpend onderzoek. Op basis van dit onderzoek hebben de ontwerpers 4 denkrichtingen ontwikkeld voor een integrale gebiedsinrichting met elk vier plaatsingsvoorstellen voor windturbines. Deze zijn tentoongesteld gedurende enkele weken in januari en februari in Rosmalen en Oss. In dezelfde periode zijn op verschillende plaatsen in ’s-Hertogenbosch en Oss 6 bewonersbijeenkomsten gehouden. Op die bijeenkomsten zijn reacties opgehaald: in gesprekken met ontwerpers, via formulieren bij de tentoonstellingen en via een online-gelegenheid. Op basis van alle reacties op de 16 inrichtingsvarianten heeft het ontwerpbureau 8 extra varianten ontwikkeld.  


Tussenrapport en Quick Scan 

Het Tussenrapport is een verslag van de integrale verkenning van de mogelijkheden. Dat wil zeggen dat naast de opwekking van duurzame energie is gekeken naar de aspecten natuur, wonen, klimaatadaptatie, water, landbouw, recreatie, gezondheid en cultuurhistorie. In het Tussenrapport zijn alle 16 varianten opgenomen, net zoals de 8 extra varianten die ontwikkeld zijn op basis van de input van belanghebbenden en belangstellenden.  
 
De 16 inrichtingsvarianten zijn via een ‘quick scan’ beoordeeld door het MER-bureau. Beide documenten zijn op 21 maart 2023 door de colleges van Oss en ’s-Hertogenbosch doorgeleid ter bespreking in de gemeenteraden. De documenten zijn te downloaden onderaan de pagina. Aan de quick scan van de extra varianten wordt nog gewerkt. Deze komt in de week van 3 april beschikbaar.    


Vooruitblik  

In april vinden er opiniërende raadsbijeenkomsten plaats in Oss en in ’s-Hertogenbosch (13 en 17 april). Deze bijeenkomsten volgen op een gezamenlijke informatieve raadsbijeenkomst op 5 april. De input die opgehaald wordt tijdens deze raadsbijeenkomsten, wordt meegenomen naar de tweede fase van het ontwerpend onderzoek: die van beoordelen en trechteren naar enkele varianten voor de MER. Dit leidt naar een voorkeursalternatief (VKA) als basis voor de vergunningverlening. Uiteraard wordt elke stap opnieuw samen met belanghebbenden en bewoners genomen.  

 

Documenten

Quick Scan

Tussenrapport