Hoofdinhoud

Gemeenten krijgen de regie bij vervolg Duurzame Polder

nieuws
13-10-2021

Gemeenten, provincie en rijk werken samen aan het opwekken van duurzame energie in de Duurzame Polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. Daarbij krijgen de gemeenten de regie, ondersteund door rijk en provincie. Dat is de insteek van de bestuursovereenkomst Duurzame Polder, waarover de colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 12 oktober besloten. 

 

Wat is een bestuursovereenkomst?

De bestuursovereenkomst beschrijft de manier waarop de betrokken overheden gaan samenwerken en hoe de bevoegdheden zijn geregeld. De bestuursovereenkomst is in lijn is met het eerdere besluit van de gemeenteraden over de Duurzame Polder. Daarom is de bestuursovereenkomst een collegebesluit. Omdat het Osse college heeft toegezegd de gemeenteraad bij alle besluiten rondom de Duurzame Polder te betrekken, krijgt de Osse gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie te geven op de bestuursovereenkomst. De insteek is om zo snel mogelijk de overeenkomst ondertekenen. Na ondertekening door alle partners is de samenwerking een feit en het vervolg een stap dichterbij.

 

Terugblik


Sinds 2017 verkennen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken in de Lithse, Geffense, Rosmalense en Nulandse polder (Duurzame Polder). In 2019 zijn via gesprekken, bewonersbijeenkomsten, themasessies met stakeholders en een bijeenkomst met raads-, burger- en statenleden alle belangen in beeld gebracht. In oktober 2020 besloot de Bossche gemeenteraad dat het Bossche deel van de polder geschikt is voor windmolens en zonnevelden. In januari 2021 stemde de Osse gemeenteraad in met windmolens in het Osse deel van de polder. 

 

Vooruitblik


Het duurt nog jaren voordat het zover is. Eerst wordt - nadrukkelijk samen met de omgeving - gewerkt aan mogelijke gebiedsinrichtingen. Vervolgens vindt aan de hand van de mogelijke gebiedsinrichtingen uitgebreid onderzoek plaats naar de mogelijke effecten van windmolens en zonnevelden voor de omgeving als onderdeel van de milieueffectrapportage (MER). Het vervolg inclusief het betrekken van de omgeving start op zijn vroegst in het voorjaar van 2022.