Hoofdinhoud

Eindrapport en voorstellen Verkenning Duurzame Polder openbaar

nieuws
05-07-2020

De Bossche en Osse Colleges van B&W adviseren de gemeenteraden om de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder (de Duurzame Polder) aan te wijzen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden. Daarbij moet de polder minimaal 2,1 Petajoule (PJ) per jaar gaan opleveren. Hiermee realiseren Oss en ’s-Hertogenbosch hun opgaven voor energieopwekking van de Regionale Energiestrategie (RES) tot 2030. De colleges stellen ook voor om te kiezen voor integrale gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat ook waarden en functies als wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel worden van de aanpak. Ze doen dit op basis van een verkenning die is uitgevoerd door de gemeenten en Provincie Noord-Brabant. De uitgebreide omgevingsparticipatie, die vorig jaar is gestart, wordt verder doorgezet. Hoe de omgeving profijt kan hebben van de opbrengsten van de energieopwekking, wordt nader uitgewerkt.

 

Het eindrapport en de raadsvoorstellen over de Verkenning Duurzame Polder zijn openbaar. Na de zomervakantie nemen de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch en Oss een besluit over de Duurzame Polder.

 

Eindrapport

Na een eerste gezamenlijke verkenning in 2017 en 2018 hebben beide gemeenten en de provincie besloten om gezamenlijk verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om grootschalig duurzame energie op te wekken in de Duurzame Polder. Dit vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden in 2019 en de resultaten hiervan zijn verwerkt in een eindrapport. In het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Om die op te halen, is er in 2019 een open omgevingsparticipatieproces geweest, met bewonersavonden, overleg met wijk- en dorpsraden, een klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers en overleg met initiatiefnemers. Ook de gebiedsopgaven zijn onderzocht en hebben een plek in het rapport, zoals de landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

 

Het advies

Op basis van het eindrapport is een advies opgesteld met beslispunten voor beide gemeenteraden. De colleges van B&W van beide gemeenten hebben hiermee ingestemd.

 

Het advies aan de raden is als volgt:

 

De Duurzame Polder wordt aangewezen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden. Daarbij moet de polder gezamenlijk minimaal 2,1 Petajoule (PJ) per jaar gaan opleveren. Met de opwekking van in totaal 2,1 PJ per jaar, halen Oss en ’s-Hertogenbosch hun opgave van de Regionale Energiestrategie (RES) tot 2030.

 

In het programma wordt rekening gehouden met het feit dat de gemeenten in 2050 energie- en klimaatneutraal willen zijn. Er wordt een programma uitgewerkt. Een van de voorwaarden in dit programma is dat het opwekken van duurzame energie weliswaar het hoofddoel wordt, maar dat ook andere waarden in de polder worden gestimuleerd. Het gebied moet integraal worden ontwikkeld. Dat betekent dat ook belangen als wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel zijn van de aanpak.

 

Het betrekken van bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden, vinden de colleges en GS van groot belang. Daarom wordt de uitgebreide omgevingsparticipatie, die vorig jaar is gestart, verder doorgezet. Gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant blijven, indien de gemeenteraden daartoe besluiten, in gesprek met bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden het programma verder uitwerken.
Op welke manier de gemeenschap en de omgeving profijt kunnen hebben van de opbrengsten van de energieopwekking wordt in beeld gebracht.

 

Onderzocht wordt hoe de windmolens en zonnevelden het beste kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
Lopende en nieuwe initiatieven, die niet passen bij de integrale gebiedsontwikkeling en in de nu geldende bestemmingsplannen, worden niet door de gemeenten in behandeling genomen. Pas na vaststelling van het programma wordt duidelijk hoe met deze initiatieven wordt omgegaan.

 

Besluitvorming gemeenteraden en inspreken
De besluitvormingsdata over de Duurzame Polder zijn op dit moment nog niet bekend. Besluitvorming in de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch is wegens Corona-maatregelen uitgesteld tot na de zomervakantie. De gemeenten en de provincie hechten aan een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij bewoners en andere belanghebbenden op een goede manier kunnen inspreken.

 

Informatie is te vinden op de websites van beide gemeenten, www.duurzamepolder.nl en het Facebook en twitterkanaal..

 

Stukken downloaden

Het eindrapport over de Verkenning Duurzame Polder en de raadsvoorstellen zijn beschikbaar.

Het eindrapport en de raadsvoorstellen zijn te downloaden via www.oss.nl/duurzamepolder en www.s-hertogenbosch.nl/duurzamepolder.