Hoofdinhoud

Colleges ’s-Hertogenbosch en Oss stemmen in met Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

08-06-2022

De verkenningsfase van het project Duurzame Polder is afgerond. Het project komt nu in de ontwerpfase. Dat betekent dat we samen met de bewoners die in de omgeving wonen en met andere belanghebbenden, aan de slag gaan met hoe het gebied eruit kan gaan zien. Deze fase, de ontwerpfase, bestaat uit ontwerpend en milieueffect onderzoek.  We halen wensen en ideeën op over de inrichting van het gebied binnen de gestelde kaders: de opgave voor grootschalige windenergie in de Duurzame Polder aan de hand van een integrale gebiedsontwikkeling. In de tweede fase doen we ook onderzoek naar de milieueffecten. We kijken dan naar de gevolgen die verschillende ontwerpen voor het gebied met zich meebrengen. 

 

De eerste stap in deze fase is het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De colleges van burgemeester en wethouders van de beide gemeenten hebben hiermee ingestemd. Het document wordt doorgeleid naar de beide gemeenteraden en na de zomer ter inzage gelegd zodat ook de bewoners uit de omgeving er op kunnen reageren. 

Wat staat er in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?

Om met het onderzoek te kunnen starten, is op een rij gezet welke effecten we gaan onderzoeken. Dat noemen we de onderzoeksagenda en dat staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit document is de basis voor fase 2: de Milieueffectrapportage (MER) en de ontwerpfase. De NRD beschrijft daarnaast wat de kaders zijn en hoe het planproces van de komende jaren er uit ziet. Ga naar documenten

 

Waar en wanneer is de NRD in te zien?

Van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022. Iedereen kan er dan op reageren met het indienen van een zienswijze. De reacties op de NRD nemen we mee bij het opstellen van de milieueffectrapportage (MER). Na de zomer vindt bovendien een informatiebijeenkomst plaats. Je blijft op de hoogte van wanneer wat gepland staat via www.duurzamepolder.nl en via de nieuwsbrief (aanmelden via de website). 

 

Wat is een Milieueffectrapportage (MER)?

De milieueffectrapportage beschrijft wat de mogelijke gevolgen voor de omgeving zijn. Daarbij worden verschillende alternatieven met windmolens bekeken. Voorbeelden van mogelijke effecten zijn geluid en slagschaduw. De gemeenten bekijken in de ontwerpfase samen met de bewoners in de omgeving wat er onderzocht moet worden in de MER. Hierbij kun je denken aan de volgende vraagstukken:

·       Welke opgaven, kansen, waarden en aandachtspunten liggen er in het gebied? 

·       Welke varianten voor de inrichting van de Duurzame Polder moeten worden onderzocht? 

·       Wat zijn aandachtspunten voor de onderzoeken naar effecten? 

Na de zomer starten we, parallel aan het ontwerpend onderzoek, met het opstellen van de milieueffectrapportage.

 

’s Hertogenbosch versnelt opgave

De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in het Bestuursakkoord 2022-2026 aangegeven te willen doorpakken op de opgave uit de regionale energiestrategie (RES) en die te willen versnellen. In het akkoord is daarom besloten om, binnen de bestaande randvoorwaarden,16 windmolens te realiseren in de Duurzame Polder vóór 2030. De gemeenteraad heeft eerder besloten om op zoek te gaan naar 100 hectare zonnevelden buiten de Duurzame Polder, om zo de opgave binnen de polder te verkleinen. Deze uitvraag heeft niet de gewenste 100, maar 50 hectare opgeleverd aan potentiële zonnevelden. Deze worden gerealiseerd. De resterende opgave nemen we mee in de vorm van windenergie. Windenergie vraagt veel minder ruimtebeslag dan zonne-energie en is te combineren met andere functies zoals landbouw en natuur. Het verhogen van de ambitie van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft geen gevolgen voor het door de Gemeente Oss te realiseren aantal Petajoule.

 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief (onderaan deze pagina).