Vraag & antwoord

1.     Wat wordt er verkend in de Duurzame polder en waarom gebeurt dat?

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. In de energienota van de Provincie Noord-Brabant staat dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen moet komen. Om hier een bijdrage aan te leveren, verkennen de gemeenten en Provincie gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden aan te leggen. Daarbij wegen we belangen af die in het gebied spelen.

 

2.     Waarom wordt er gekeken naar opwekking van duurzame energie in dit poldergebied?

Gemeente Oss en gemeente ’s-Hertogenbosch hebben beiden een grote duurzame energieopgave, die met zonne- en windenergie kan worden ingevuld. In diverse onderzoeken komt het poldergebied voor beide gemeenten naar voren als een plek waar grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie mogelijk is. Daarom gaan we verkennen wat in dit gebied de mogelijkheden zijn voor het duurzaam opwekken van energie met wind en zon.

 

3.   Hoeveel PJ moet er opgewekt worden in de Duurzame Polder?

De Bossche en Osse Colleges van B&W adviseren de gemeenteraden om de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder (de Duurzame Polder) aan te wijzen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden. Daarbij moet de polder minimaal 2,1 Petajoule (PJ) per jaar gaan opleveren. Hiermee halen Oss en ’s-Hertogenbosch hun opgave van de Regionale Energiestrategie (RES) tot 2030. 2,1 PJ is gelijk aan ongeveer 49 windmolens of 691 hectaren zonnevelden.

4.     Wat zijn de mogelijke fasen van de Duurzame Polder?

Als de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch instemmen met de raadsvoorstellen over de Duurzame Polder, doorloopt het project waarschijnlijk vijf fasen:

1. De verkenning (afgerond);
2. Een vervolgonderzoek naar kansrijke alternatieven. Hierin worden de verschillende

    mogelijkheden voor de inrichting van het poldergebied onderzocht. Dit leidt tot het

    vaststellen van een voorkeursalternatief. Dan is duidelijk hoe het gebied wordt

    ingericht.
3. Een planstudie die resulteert in het vaststellen van een ruimtelijk plan en in het

    verlenen van vergunningen en ontheffingen. Dit is ook de fase van het definitief

    ontwerp.
4. Realisatiefase waarbij het gebied wordt ingericht.
5. Beheerfase waarbij het gebied wordt onderhouden en beheerd.

 

Het besluit om een verkenning uit te voeren, is in 2018 door de gemeenteraden genomen. Ook de fasen 1 tot en met 3 worden steeds afgesloten met een besluit door de gemeenteraden en de provincie over of en hoe ze met elkaar verder willen gaan.

stroomschema_dp2.jpg

 

5.     Waarom wordt in de verkenning onderzoek gedaan naar windmolens en zonnevelden, en wordt niet gekeken naar het leggen van zonnepanelen op bestaande daken?

Beide gemeenten zijn (los van deze verkenning) al bezig met het realiseren van zonnepanelen op daken. Dit heeft de voorkeur boven zonnevelden in agrarisch of natuurgebied.
Maar met alleen daken vol zonnepanelen halen we de energiedoelstellingen van beide gemeenten niet. Daarom blijft opwekking van energie met windmolens en zonnevelden nodig.

 

6.  Wat staat er in het eindrapport?

 • Een overzicht van de belangen in de Duurzame Polder, zoals wonen, gezondheid,  landbouw, cultuur, recreatie en natuur.
 • Het verhaal van de polder: hoe het gebied door de eeuwen heen is veranderd.
 • De technische mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en windenergie in de Duurzame Polder.
 • Een aantal perspectieven voor de ontwikkeling van de polder.
 • De mogelijke rol van de overheden bij de eventuele planvorming voor de bouw van windmolens en zonnevelden in de Duurzame Polder.
   

7.     Wat staat er in de raadsvoorstellen?

Op basis van het eindrapport zijn raadsvoorstellen opgesteld met beslispunten voor beide gemeenteraden. De colleges van B&W van beide gemeenten hebben hiermee ingestemd. Het advies aan de raden in de voorstellen is als volgt:

 

 • De Duurzame Polder wordt aangewezen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden. Daarbij moet de polder gezamenlijk minimaal 2,1 Petajoule (PJ) per jaar gaan opleveren. Met de opwekking van in totaal 2,1 PJ per jaar, halen Oss en ’s-Hertogenbosch hun opgave van de Regionale Energiestrategie (RES) tot 2030.
 • In het programma wordt rekening gehouden met het feit dat de gemeenten in 2050 energie- en klimaatneutraal willen zijn.
 • Er wordt een programma uitgewerkt. Een van de voorwaarden in dit programma is dat het opwekken van duurzame energie weliswaar het hoofddoel wordt, maar dat ook andere waarden in de polder worden gestimuleerd. Het gebied moet integraal worden ontwikkeld. Dat betekent dat ook belangen als wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel zijn van de aanpak.
 • Het betrekken van bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden, vinden de colleges en GS van groot belang. Daarom wordt de uitgebreide omgevingsparticipatie, die vorig jaar is gestart, verder doorgezet. Gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant blijven in gesprek met bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden het programma verder uitwerken.
 • Op welke manier de gemeenschap en de omgeving profijt kunnen hebben van de opbrengsten van de energieopwekking wordt in beeld gebracht.
 • Onderzocht wordt hoe de windmolens en zonnevelden het beste kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

 

8.     Hoe worden bewoners, ondernemers en organisaties in de omgeving betrokken bij de  Duurzame Polder?

Het betrekken van bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden, vinden de colleges en GS van groot belang. Daarom wordt de uitgebreide omgevingsparticipatie, die in 2019 is gestart, verder doorgezet. Gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant blijven, indien de gemeenteraden daartoe besluiten, in gesprek met bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden het programma verder uitwerken.

 

9. Hoe hebben jullie de omgeving betrokken tijdens de verkenning in 2019?

De gemeenten en provincie hebben de verkenning uitgevoerd in een uitgebreid proces van omgevingsparticipatie. Er zijn bewonersbijeenkomsten, themasessies met stakeholders en een gezamenlijke bijeenkomst met raads-, burger- en statenleden georganiseerd. Er is regelmatig overleg geweest met Wijk- en Dorpsraden, met initiatiefnemers en met belangenverenigingen in een Klankborgroep.

Communicatie heeft plaatsgevonden via bewonersbrieven (35.000 in de gemeente Oss en 17.000 in de gemeente ’s-Hertogenbosch), via sociale media, huis-aan-huis bladen en de officiële communicatiekanalen van de gemeenten. Er is een website met informatie over de Duurzame Polder (www.duurzamepolder.nl) en een Facebook- en Twitteraccount.

 

10.     Hoe worden de initiatiefnemers van windmolens en zonnevelden bij de verkenning betrokken?

Met initiatiefnemers van windmolens en zonnevelden in het verkenningsgebied voeren de gemeenten met regelmaat overleg.

 

11.     Wat is de relatie van de Duurzame polder met de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant?

De gemeenten in Noordoost Brabant doen in de Regionale Energiestrategie (RES) een bod voor het opwekken van duurzame energie. De RES is een onderdeel van het nationale Klimaatakkoord. De Bossche en Osse Colleges van B&W adviseren de raden om de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder (de Duurzame Polder) aan te wijzen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden. Daarbij moet de polder minimaal 2,1 Petajoule (PJ) per jaar gaan opleveren. Hiermee halen Oss en ’s-Hertogenbosch hun opgave van de RES tot 2030.

 

12.  Wanneer vindt besluitvorming over de Duurzame Polder plaats?

Wanneer besluitvorming over de verkenning Duurzame Polder zal plaatsvinden is nu nog niet bekend. Zodra dit bekend is, zullen we dit communiceren. Houd daarvoor deze website en de social media van de Duurzame Polder in de gaten.

 

13. Wanneer komen de windmolens en zonnevelden er?

Met de besluitvorming in de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch wordt bepaald hoe het verdere proces eruit komt te zien (zie onder 4). Wanneer er daadwerkelijk windmolens en zonnevelden gerealiseerd worden, is nu nog niet te zeggen.

 

14. Hoeveel windmolens en zonnevelden komen er, en waar?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit komt aan bod na de besluitvorming in de gemeenteraden, en zal worden bekeken in samenspraak met belanghebbenden.

 

Facebook
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.