Vraag & antwoord

1.     Wat wordt er verkend in de Duurzame polder en waarom gebeurt dat?

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. In de energienota van de Provincie Noord-Brabant staat dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen moet komen. Om hier een bijdrage aan te leveren, verkennen de gemeenten en Provincie gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden aan te leggen. Daarbij wegen we belangen af die in het gebied spelen.

 

2.     Waarom wordt er gekeken naar opwekking van duurzame energie in dit poldergebied?

Gemeente Oss en gemeente ’s-Hertogenbosch hebben beiden een grote duurzame energieopgave, die met zonne- en windenergie kan worden ingevuld. In diverse onderzoeken komt het poldergebied voor beide gemeenten naar voren als een plek waar grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie mogelijk is. Daarom gaan we verkennen wat in dit gebied de mogelijkheden zijn voor het duurzaam opwekken van energie met wind en zon.

 

3.     Wat zijn de mogelijke fasen om te komen tot duurzame energieopwekking?

Om te komen tot het duurzaam opwekken van duurzame energie doorloopt het project waarschijnlijk vijf fasen:

 1. De verkenning die leidt tot het vaststellen van een voorkeursontwikkelingsperspectief;
 2. Een vervolgonderzoek naar kansrijke alternatieven. Hierin worden de verschillende mogelijkheden voor de inrichting van het poldergebied onderzocht. Dit leidt tot het vaststellen van een voorkeursalternatief. Dan is duidelijk hoe we het gebied willen gaan inrichten.
 3.  Een planstudie die resulteert in het vaststellen van een ruimtelijk plan en in het verlenen van vergunningen en ontheffingen. Dit noemen we ook wel de fase van het definitief ontwerp.
 4. Realisatie waarbij het gebied eventueel in fasen wordt ingericht.
 5. Beheer waarbij het gebied wordt onderhouden en beheerd.

 

Het besluit om een verkenning uit te voeren, is in 2018 door de gemeenteraden genomen. Ook de fasen 1 tot en met 3 worden steeds afgesloten met een besluit door de gemeenteraden en de provincie over of en hoe ze met elkaar verder willen gaan.

 

 

4.     Waarom wordt in de verkenning onderzoek gedaan naar windmolens en zonnevelden, en wordt niet gekeken naar het leggen van zonnepanelen op bestaande daken?

Beide gemeenten zijn (los van deze verkenning) al bezig met het realiseren van zonnepanelen op daken. Dit heeft de voorkeur boven zonnevelden in agrarisch of natuurgebied.
Maar met alleen daken vol zonnepanelen halen we de energiedoelstellingen van beide gemeenten niet. Daarom blijft opwekking van energie met windmolens en zonnevelden nodig.

 

5.     Wat ligt er aan het einde van de verkenning?

Aan het einde van de verkenning maakt het projectteam Duurzame polder een raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt aan de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch gevraagd om vast te stellen wat hun voorkeursontwikkelingsperspectief is voor de opwekking van duurzame energie (en dus de mate van energiewinning) in het poldergebied.

 

Om te komen tot een voorkeursontwikkelingsperspectief, vergelijken we drie perspectieven met elkaar:

 1. Autonome ontwikkeling, waarbij het huidige beleid wordt voortgezet. Markt- en burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie worden van geval tot geval getoetst aan de huidige bestemmingsplannen.
 2. Duurzame energie, waarbij maximaal duurzame energie wordt gewonnen met windmolens en/of zonnevelden. Andere functies (zoals landbouw, natuur, cultuur en recreatie) in het gebied zijn hieraan ondergeschikt.
 3. Integrale ontwikkeling van het poldergebied, waarbij duurzame energieopwekking past in het landschap en waarbij we ook rekening houden met andere functies in het gebied (zoals landbouw, natuur, cultuur en recreatie).

 

Het voorkeursontwikkelingsperspectief kan één van de bovengenoemde perspectieven zijn of een combinatie daarvan. Tijdens de verkenning wordt nog geen concrete inrichting van het gebied uitgewerkt. Dat gebeurt in de fase erna (vervolgonderzoek naar kansrijke alternatieven). Dan wordt ook een milieueffectrapport opgesteld.

 

6.     Hoe komen jullie tot een raadvoorstel?

Om te komen tot een raadsvoorstel, wordt een eindrapport opgesteld. Daarin komen grofweg de volgende zaken aan de orde:

 • Mogelijkheden voor duurzame energieopwekking met windmolens en zonnevelden;
 • Mogelijkheden voor maatschappelijke meerwaarde voor recreatie, duurzaamheid, landbouw, natuur en landschap en cultuurhistorie;
 • Belangen van bewoners, direct omwonenden en organisaties;
 • Plan van Aanpak voor een eventueel vervolg.

 

7.     Hoe worden bewoners, ondernemers en organisaties in de omgeving betrokken bij de verkenning?

We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven met de omgeving. Maatschappelijke acceptatie is een belangrijke factor voor het al dan niet slagen van initiatieven voor duurzame energieopwekking. We betrekken bewoners, ondernemers en organisaties op twee manieren:

 

1.     Via een open planproces. Dat doen we onder meer via:

 • Een omgevingsmanager die gesprekken voert met belanghebbenden (o.a. inwoners, petitiegroepen, wijk- en dorpsraden en belangenorganisaties);
 • Openbare informatiebijeenkomsten o.a. in juni en september 2019;
 • Bijeenkomsten met belangenorganisaties om mee te denken over de drie ontwikkelperspectieven;
 • Website www.duurzamepolder.nl met actuele informatie over het project.;Digitale informatiekanalen om mensen op de hoogte te houden van het project (zoals een nieuwsbrief en social media);
 • Bewonersbrieven, artikelen en persberichten in regionale kranten.

 

2.     Via een klankbordgroep, waarbij alle belangen op een goede en evenwichtige manier op tafel komen. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en van wijk- en dorpsraden. De klankbordgroep heeft de volgende taken:

 • Meedenken over het proces;
 • Controleren of ingebrachte belangen een goede plek hebben gekregen in het advies voor de vaststelling van het voorkeursontwikkelingsperspectief en de aanpak van het vervolg;
 • Begrip krijgen voor de belangen van andere organisaties en stakeholders;
 • Advies geven, waarbij leden van de klankbordgroep van mening mogen verschillen;
 • Inbrengen van gebiedskennis.

 

Zo geven we belanghebbenden de mogelijkheid om hun zorgen, wensen en ideeën te delen. We onderzoeken ook hoe mensen en organisaties in de omgeving kunnen meeprofiteren van de energieopwekking.

 

8.     Hoe worden de initiatiefnemers van windmolens en zonnevelden bij de verkenning betrokken?

Met initiatiefnemers van windmolens en zonnevelden in het verkenningsgebied voeren de gemeenten regelmatig overleg. Zij zitten zelf niet in de klankbordgroep.

 

9.     Wat is de relatie van de Duurzame polder met de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant?

De gemeenten in Noordoost Brabant doen in de Regionale Energiestrategie (RES) een bod voor het opwekken van duurzame energie. Dit is een onderdeel van het nationale Klimaatakkoord. We stemmen de verkenning af met het proces rond deze RES. Dat doen we door overleggen op bestuurlijk en ambtelijk niveau met elkaar af te stemmen. De RES wordt (net als de verkenning Duurzame polder) aan de gemeenteraden voorgelegd. Dus ook op dat niveau is er afstemming.

 

10.  Wat is de planning van de verkenning?

Wanneer besluitvorming over de verkenning Duurzame Polder zal plaatsvinden is nu nog niet bekend. Zodra dit bekend is, zullen we dit communiceren. Houd daarvoor deze website en de social media van de Duurzame Polder in de gaten.

Facebook
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.