Vraag & antwoord

Wat is de Duurzame Polder?

De Duurzame Polder is de verzamelnaam voor de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder. In de polder worden de mogelijkheden verkend om windmolens en zonnevelden aan te leggen.

 

Waarom wordt er gekeken naar opwekking van duurzame energie in dit poldergebied?

We worden met z’n allen steeds bewuster dat we beter moeten omgaan met de aarde. Voor nu en de toekomst, voor onszelf en de generaties na ons. Nadat de wereldleiders in 2015 het Akkoord van Parijs vastlegden, stelde Nederland vier jaar later het eigen Klimaatakkoord vast. Hierin staat dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dat is ook de ambitie van de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch. In de energienota van de Provincie Noord-Brabant staat dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen moet komen. En in de Regionale Energie Strategie (RES) die elke regio maakt, moeten gemeenten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via nog te bouwen windmolens en zonneparken.

 

In diverse onderzoeken komt het poldergebied voor beide gemeenten naar voren als een plek waar grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie mogelijk is. Daarom zijn de mogelijkheden verkend voor het duurzaam opwekken van energie met wind en zon in de polder.

 

Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)?

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch vallen onder de RES-regio Noordoost Brabant.

Wat is de opgave in de Duurzame Polder?

Sinds het besluit van de gemeenteraden in oktober 2020 (’s-Hertogenbosch) en januari 2021 (Oss) is de totale opgave in de Duurzame polder:

 

  • 1,63 Petajoule aan wind- en zonne-energie met aftrek van het resultaat van 100 hectare zonnevelden

 De verdeling per gemeente is:

  • Lithse en Geffense polder (Oss): 0,59 PJ aan windenergie. Dat zijn ongeveer 13 windmolens. Let op: dit is een schatting.
  • Rosmalense en Nulandse polder (’s-Hertogenbosch): 1,04 PJ aan wind- en zonne-energie met aftrek van het resultaat van 100 hectare zonnevelden.

Naast het opwekken van energie worden ook waarden en functies als wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel van de aanpak. 

Wat zijn de mogelijke fasen van de Duurzame Polder?

Als de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch instemmen met de raadsvoorstellen over de Duurzame Polder, doorloopt het project waarschijnlijk vijf fasen:

1. De verkenning (2019 t/m december 2020);
2. Een vervolgonderzoek naar kansrijke alternatieven (vanaf 2021). Hierin worden de verschillende     mogelijkheden voor de inrichting van het poldergebied onderzocht. Dit leidt tot het vaststellen van een voorkeursalternatief. Dan is duidelijk hoe het gebied wordt ingericht.
3. Een planstudie die resulteert in het vaststellen van een ruimtelijk plan en in het verlenen van vergunningen en ontheffingen. Dit is ook de fase van het definitief ontwerp.
4. Realisatiefase waarbij het gebied wordt ingericht.
5. Beheerfase waarbij het gebied wordt onderhouden en beheerd.

 

Het besluit om een verkenning uit te voeren, is in 2018 door de gemeenteraden genomen. Het besluit over de verkenningsfase (dat het gebied geschikt voor het opwekken van grootschalige energie) is door de gemeenteraden genomen in oktober 2020 (’s-Hertogenbosch) en januari 2021 (Oss). Ook de fasen 2 en 3  worden steeds afgesloten met een besluit door de gemeenteraden en de provincie over of en hoe ze met elkaar verder willen gaan.

stroomschema_dp2.jpg

 

Waarom wordt in de verkenning onderzoek gedaan naar windmolens en zonnevelden, en wordt niet gekeken naar het leggen van zonnepanelen op bestaande daken?

Beide gemeenten zijn (los van deze verkenning) al bezig met het realiseren van zonnepanelen op daken. Dit heeft de voorkeur boven zonnevelden in agrarisch of natuurgebied.

Maar met alleen daken vol zonnepanelen halen we de energiedoelstellingen van beide gemeenten niet. Daarom blijft opwekking van energie met windmolens en zonnevelden nodig.

Wat staat er in het eindrapport?

  • Een overzicht van de belangen in de Duurzame Polder, zoals wonen, gezondheid,  landbouw, cultuur, recreatie en natuur.
  • Het verhaal van de polder: hoe het gebied door de eeuwen heen is veranderd.
  • De technische mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en windenergie in de Duurzame Polder.
  • Een aantal perspectieven voor de ontwikkeling van de polder.
  • De mogelijke rol van de overheden bij de eventuele planvorming voor de bouw van windmolens en zonnevelden in de Duurzame Polder.

Hoe worden bewoners, ondernemers en organisaties in de omgeving betrokken bij de  Duurzame Polder?

Het betrekken van bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden, vinden de colleges en GS van groot belang. Daarom wordt de omgevingsparticipatie, die in 2019 is gestart, na besluit van beide gemeenteraden verder doorgezet. Gemeenten Oss,
’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant blijvenin gesprek met bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden om het programma verder uitwerken.

 

Hoe hebben jullie de omgeving betrokken tijdens de verkenning in 2019?

De gemeenten en provincie hebben de verkenning uitgevoerd in een uitgebreid proces van omgevingsparticipatie. Er zijn bewonersbijeenkomsten, themasessies met stakeholders en een gezamenlijke bijeenkomst met raads-, burger- en statenleden georganiseerd. Er is regelmatig overleg geweest met Wijk- en Dorpsraden, met initiatiefnemers en met belangenverenigingen in een Klankborgroep.

 

Communicatie heeft plaatsgevonden via bewonersbrieven (35.000 in de gemeente Oss en 17.000 in de gemeente ’s-Hertogenbosch), via sociale media, huis-aan-huis bladen en de officiële communicatiekanalen van de gemeenten. Er is een website met informatie over de Duurzame Polder (www.duurzamepolder.nl) en een Facebook- en Twitteraccount.

Hoe worden de initiatiefnemers van windmolens en zonnevelden bij de verkenning betrokken?

Met initiatiefnemers van windmolens en zonnevelden in het verkenningsgebied voeren de gemeenten met regelmaat overleg.

 

Wanneer komen de windmolens en zonnevelden er?

Na de besluitvorming in de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch wordt bepaald hoe het verdere proces eruit komt te zien). Wanneer er daadwerkelijk windmolens en zonnevelden gerealiseerd worden, is nu nog niet te zeggen. Dit duurt hoogstwaarschijnlijk nog jaren.

 

Hoeveel windmolens en zonnevelden komen er, en waar?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Oss schat het aantal mogelijke windmolens op 13. De aantallen en locaties komen  aan bod in de volgende fase en wordt besproken in samenspraak met belanghebbenden.

 

 

Facebook
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.